اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل

محمد تقی واقف شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) رییس هیأت مدیره
فرامرز خالقی شرکت خدمات انفورماتیک کیش (سهامی خاص) نایب رییس هیأت مدیره
اکبر بیوک آقازاده شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف (سهامی خاص) عضو هیات مدیره
بهرام عبادپور شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز (سهامی خاص) عضو هیات مدیره
سید محمد سعید طباطبایی شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش (سهامی خاص) عضو هیات مدیره
سید کاظم دهقان مدیر عامل