اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل

سید محمدسعید طباطبایی مدیر عامل
علی سیفی شرکت امن الکترونیک کاشف رئیس هیأت مدیره
محمد تقی واقف شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) نائب رئیس هیأت مدیره
یاسر آیت شرکت خدمات انفورماتیک کیش (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره
آرش گنجو حقیقی شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش عضو هیأت مدیره
بهرام عبادپور شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره