سالنامه وقایع و محصولات شرکت

1390
تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش
تولید و راه اندازی نرم‌افزار جامع بانکی (ABIS ـ Advanced Banking Integrated Services)

1391
استقرار و پیاده‌سازی نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)
استقرار و پیادهسازی سامانه پیش فروش سکه برای بانک مرکزی
استقرار و پیاده‌‍سازی شبکه فراگیر قرض الحسنه (شفق) برای بانک مرکزی
استقرار و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار (سیما) برای بانک مرکزی

1392
استقرار و پیاده‌سازی سامانه متمرکز بانکداری برای بانک صنعت و معدن
تحقیق در خصوص پروژه IFW برای شرکت خدمات انفورماتیک
استقرار و پیاده‌سازی سامانه متمرکز بانکداری برای بانک سپه
اجرای دوره‌های آموزشی الکترونیکی برای بانک سامان
اجرای دوره‌های آموزشی الکترونیکی برای بانک شهر

1393
پیاده‌سازی سامانه هوش تجاری در بانک مرکزی
ارائه خدمات پشتیبانی برای سامانه متمرکز بانکداری برای بانک آینده
ارائه خدمات پشتیبانی برای سامانه متمرکز بانکداری برای موسسه اعتباری عسکریه

1394
پروژه تولید و استقرار بستر هدایت داده های الکترونیکی دولت (بهداد)

1395
استقرار و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) برای بانک مرکزی
استقرار و پیاده‌سازی سامانه رسد ویژه نسیم برای بانک مرکزی
استقرار و پیاده‌سازی سامانه رسد ویژه سیما برای بانک مرکزی

1396
استقرار و پیاده‌سازی سامانه هوش تجاری برای سامانه اوراق مشارکت بانک مرکزی (سیما)
تولید و استقرار سامانه صدور حواله الکترونیکی خزانه