سایر سامانه ها

سامانه تحلیل بانکی عملکرد:

عمده ترین فعالیت سامانه های بانکی برروی سپرده و تسهیلات متمرکز می گردد. بنابراین نظارت بر عملکرد بانک در این دو حوزه در سطوح مختلف الزامی می باشد. همچنین با توجه به تاثیر متقابل این دو موضوع و لزوم نگرش این دو موضوع از زوایای مختلف، سامانه تحلیل بانکی عملکرد توصیه می گردد. در این سامانه ضمن بررسی هر کدام از موضوعات سپرده، تسهیلات و وثائق ، شاخص های عملکردی متنوعی براساس ابعاد موثر بر این موضوعات ارائه شده است. همچنین شاخص های ترکیبی از این موضوعات نیز در این سامانه وجود دارد. شاخص های کلیدی بانکی همچون نسبت سم ، کفایت سرمایه و مقایسه سود و هزینه از دیگر بخش های این سامانه میباشد.

سامانه نظارت و بازرسی بانکی:

در بخش نظارت بانکی، عوامل کلیدی همچون پولشویی و ذینفع واحد دارای اهمیت فراوانی می باشند. از طرفی روشهای تعیین مصادیق برای این موارد بسیار متنوع می باشند. در این سامانه از متدهای داده کاوی برای تشخیص پولشویی های احتمالی استفاده می گردد. همچنین از متدهای BI برای تشخیص ذینفع واحد استفاده می گردد.

سامانه تحلیل فروش اوراق مشارکت بانکی:

یکی از سامانه های متمرکز بانک مرکزی “اوراق مشارکت بانکی” میباشد. با استفاده از اطلاعات این سامانه گزارش های تحلیلی بسیار کاربردی استخراج می گردد. از موارد کاربرد سامانه تحلیلی مذکور، بررسی بازگشت پول در قبال هزینه می باشد.